Privacybeleid van Herculan

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder Herculan (of “ons” of “wij”) wordt in dit document verstaan: Eputan Kunststoftechniek B.V., Herculan B.V. en/of BASE vloeren B.V. Herculan neemt privacy serieus en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

In dit Privacy beleid lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • Ons gebruik van cookies;
 • Hoe u contact met ons op kunt nemen.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Herculan kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze overeenkomsten uit te voeren;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Bewaartermijn
Herculan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen
Voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden kan Herculan uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Andere ondernemingen van de Herculan groep.
 • Derden die relevant zijn voor de uitvoering van overeenkomsten, zoals vervoerders.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy beleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy beleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Herculan is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Herculan, sluit Herculan met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Herculan erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging
Herculan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@herculan.com.

Uw rechten
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies
Herculan maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2018. Wij behouden ons het recht voor dit Privacy beleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacy beleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Contact
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@herculan.com of telefonisch via telefoonnummer +31 183 35 47 00.